ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସାପ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

ସାପ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସାପ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

ସାପ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ସ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

20/11/2023 05/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (409 KB)