ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ର ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା

ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ର ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ର ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା

ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କୋଭିଡ-୧୯ ର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ର ତଦାରଖ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା

05/06/2020 30/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)