ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୋଦାପଳାଶ କେନ୍ଦୁଝର ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୯୬ କେବି)

ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୋଦାପଳାଶ କେନ୍ଦୁଝର ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୯୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୋଦାପଳାଶ କେନ୍ଦୁଝର ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୯୬ କେବି)

ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୋଦାପଳାଶ କେନ୍ଦୁଝର ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

25/07/2019 20/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (792 KB)