ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅମିନ ପଦ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେବା ନିବୃତି କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅମିନ ପଦ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେବା ନିବୃତି କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅମିନ ପଦ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେବା ନିବୃତି କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅମିନ ପଦ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେବା ନିବୃତି କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

25/06/2020 15/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (628 KB)