ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ 2.1 କେବି)

ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ 2.1 କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ (ପିଡ଼ିଏଫ 2.1 କେବି)

ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 

08/03/2019 10/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)