ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ରେ ପୂର୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୬ କେବି)

ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ରେ ପୂର୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ରେ ପୂର୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୬ କେବି)

ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ରେ ପୂର୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

08/03/2019 12/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)