ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରାୟୋଜିତ ତଥା ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା “ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଆମ ଡି.ଏମ.ଏଫ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରାୟୋଜିତ ତଥା ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା “ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଆମ ଡି.ଏମ.ଏଫ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରାୟୋଜିତ ତଥା ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା “ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଆମ ଡି.ଏମ.ଏଫ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରାୟୋଜିତ ତଥା ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା
“ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଆମ ଡି.ଏମ.ଏଫ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ଵାନ

16/12/2020 28/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (166 KB)