ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ ଶୁଣାନୀ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଭା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଡା ଅଧୀନରେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୨ କେବି)

ଜନ ଶୁଣାନୀ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଭା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଡା ଅଧୀନରେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୨ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜନ ଶୁଣାନୀ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଭା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଡା ଅଧୀନରେ(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୨ କେବି)

ଜନ ଶୁଣାନୀ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଭା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପୌର ପରିଷଦ ଯୋଡା ଅଧୀନରେ

13/09/2019 30/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (431 KB)