ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବିଛଣା ପତ୍ର ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବିଛଣା ପତ୍ର ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବିଛଣା ପତ୍ର ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବିଛଣା ପତ୍ର ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵାନ

02/09/2020 22/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) Corrigendum Notice (15 KB)