ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନ ଜାତି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସବାପତ୍ର ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଉଛି

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନ ଜାତି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସବାପତ୍ର ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଉଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନ ଜାତି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସବାପତ୍ର ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଉଛି

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନ ଜାତି  ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ ପାଇଁ  ଆସବାପତ୍ର ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଉଛି

13/12/2019 27/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)