ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦୁଝର ର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୫୦ % ତାଲିକା ସାଧାରଣ ତାଲିକା ଓ ଖାରଜ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ 44.4ଏମବି)

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦୁଝର ର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୫୦ % ତାଲିକା ସାଧାରଣ ତାଲିକା ଓ ଖାରଜ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ 44.4ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦୁଝର ର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୫୦ % ତାଲିକା ସାଧାରଣ ତାଲିକା ଓ ଖାରଜ ତାଲିକା (ପିଡ଼ିଏଫ 44.4ଏମବି)

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦୁଝର ର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୫୦ % ତାଲିକା ସାଧାରଣ ତାଲିକା ଓ ଖାରଜ ତାଲିକା 

10/12/2018 18/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)