ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯୁବକ/ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯୁବକ/ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯୁବକ/ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯୁବକ/ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

11/11/2019 25/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (653 KB)