ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ପାଚେରି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ଯୋଜନା, ତେଲକୋଇ ତରଫ ରୁ ଟେଣ୍ଡର

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ପାଚେରି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ଯୋଜନା, ତେଲକୋଇ ତରଫ ରୁ ଟେଣ୍ଡର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ପାଚେରି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ଯୋଜନା, ତେଲକୋଇ ତରଫ ରୁ ଟେଣ୍ଡର

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ପାଚେରି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁବିକାଶ ଯୋଜନା, ତେଲକୋଇ ତରଫ ରୁ ଟେଣ୍ଡର

26/02/2021 15/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (149 KB)